Privacy Statement Golfclub Brunssummerheide (AVG)

Privacy Policy

Golfclub Brunssummerheide, hierna genoemd GCB, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GCB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als GCB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door GCB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Informeren rondom belangrijke zaken binnen de club.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GCB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Soort lidmaatschap;
 • EGA handicap;
 • Enkele volgnummers, relevant voor GCB de golfbaan en NGF.

Uw persoonsgegevens worden door GCB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door GCB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De sponsorovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GCB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door GCB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door GCB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De vrijwillige aanmelding via de website voor niet-leden en nieuwsberichten voor leden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan GCB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door GCB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het factureren van speelrecht door Openbare Golf BV;
 • Het gebruik van het softwaresysteem t.b.v. de handicapregistratie;
 • De ledenadministratie van de NGF.

Verwerkingsovereenkomst met Openbare Golf BV

Met de golfresidentie is een verwerkingsovereenkomst overeengekomen. In de verwerkingsovereenkomst zijn geregeld:

 • het onderwerp en doel van de verwerking: speelrechtcontributie-inning;
 • de soorten persoonsgegevens die worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, soort lidmaatschap, IBAN, (bij gespreide betaling) toestemming voor automatische incasso;
 • de Golfresidentie mag niet zonder toestemming van GCB derden inschakelen voor de verwerking van de persoonsgegevens en mag deze niet zonder toestemming van GCB aan derden doorsturen;
 • hoe om te gaan met een onverhoopt datalek (waaronder binnen 24 uur melden aan GCB).

Doorgifte naar de NGF

GCB is onderdeel van de vereniging NGF. Bij de NGF worden alle leden geregistreerd. Dit om redenen van lidmaatschapsregistratie, contributie-inning, statistisch onderzoek en verenigingsfuncties (zoals de golfverzekering). Hiervoor heeft de NGF een beperkt aantal gegevens nodig, te weten naam, geboortedatum, geslacht, club waartoe u behoort, soort lidmaatschap, en EGA handicap.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

GCB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens GCB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Golfclub Brunssummerheide
Rimburgerweg 50
6445 PA. Brunssum
secr@golfclubbrunssummerheide.nl

AVG Verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Golfclub Brunssummerheide het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Golfclub Brunssummerheide verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Golfclub Brunssummerheide heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Golfclub Brunssummerheide begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Golfclub Brunssummerheide kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Golfclub Brunssummerheide zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,


d.d. 14-4-2020,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

 

 

Lid worden?