Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

1. Algemeen

 1. Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door de commissies van Golfclub Brunssummerheide.

 2. Men wordt geacht de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de ‘Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews’, te kennen en de regels bij zich te hebben. Dit reglement beoogt op geen enkele wijze van de Rules of Golf af te wijken.

 3. Van dit reglement kan worden afgeweken door de commissie die de wedstrijd organiseert middels bijzondere en/of tijdelijke aanvullingen, voorzover bekend gemaakt aan de inschrijfbalie; via flyer, website of Kranenpool; aan de ingang van het clubgebouw.

 4. Het gebruik van mobiele telefoon is tijdens de wedstrijd, in de baan niet toegestaan. Straf: uitsluiting van de wedstrijd.

2. Local rules

 • Stenen in bunkers zijn losse obstakels (R.24-1 is van toepassing)
 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door palen met witte kop of terreinbebakening.
 • Grond in bewerking (GUR) is aangegeven door blauwe palen en/of witte lijnen op de grond. Indien hier sprake is van belemmering onder R.25 -1a is de speler verplicht GUR te ontwijken volgens regel R.25-1b.
 • Als vaste obstakels worden aangemerkt:                                                                                                                                    a) rode, gele, blauwe palen en afstandsmarkers, alsmede aangepaalde bomen.                                                                     b) ruiterpaden. Indien hier sprake is van belemmering volgens R.24-2a heeft de speler de mogelijkheid tot ontwijken volgens R.24- 2b
 • Als de bal een hoogspanningsdraad raakt moet de speler die bal opgeven en zonder straf een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plaats, vanwaar hij zijn laatste slag deed in overeenstemming met R.20-5
 • Als de bal bij het spelen van hole 8-rood met een redelijke mate van zekerheid in de Kranenpool is beland mag de bal met een strafslag gedropt worden in de dropping zone bij de green.
 • Indien het net, aan de rechterzijde van de green op hole blauw 6, een belemmering vormt in de zin van R.24-2 (vast obstakel) kan de bal in de droppingzone gedropt worden.
 • Afstandsmeters Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv . helling, wind snelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
 • Straf bij overtreding van een local rule: * bij matchplay verlies van de hole * bij strokeplay 2 strafslagen

Tijdelijke local rules zijn ook vermeld op het bord aan de ingang van het clubgebouw.

3. Uitsluitingsregels

 1. Uitsluiting door de wedstrijdcommissie betekent het niet mogen deelnemen aan enige wedstrijd van de commissie gedurende:
 • twee wedstrijden bij het niet verschijnen bij een wedstrijd
 • vier wedstrijden bij herhaling in hetzelfde jaar

Deze uitsluiting geldt voor alle wedstrijden georganiseerd door de wedstrijdcommissie exclusief strokeplay en matchplay kampioenschappen

 1. Degene die heeft ingeschreven voor een wedstrijd, georganiseerd door een van de commissies van de golfclub, verplicht zich door deze inschrijving tot deelname aan bedoeld evenement.
 2. Afmelding na sluiting van de inschrijving dient zo spoedig mogelijk te gebeuren tot uiterlijk 48 uur voor de wedstrijddatum bij een van de op de betreffende afslaglijst vermelde personen.
 3. De ingeschreven persoon die zonder afmelding en/of zonder aanvaardbare redenen niet deelneemt aan de wedstrijd wordt automatisch uitgesloten.
 4. Afmelding binnen 48 uur voor de wedstrijddatum leidt eveneens tot uitsluiting, tenzij overmacht – zulks ter beoordeling aan de betreffende commissie – wordt aangetoond.
 5. Uitsluiting wordt schriftelijk door de betreffende commissie meegedeeld. Tegen deze uitsluiting is door de betreffende persoon schriftelijk beroep mogelijk bij het bestuur binnen 8 dagen na bericht van uitsluiting.

4. Handicapindeling

 1. Hiervoor zullen de volgende categorieën worden gehanteerd:
  Categorie 1: handicap t/m 4,4
  Categorie 2: handicap 4,5 t/m 11,4
  Categorie 3: handicap 11,5 t/m 18,4
  Categorie 4: handicap 18,5 t/m 26,4
  Categorie 5: handicap 26,5 t/m 36,0
  Categorie 6: handicap 37,0 t/m 45,0
 1. De wedstrijden zijn ingedeeld naar een of meer van voornoemde categorieën. Indien geen categorie is aangegeven kunnen alle leden deelnemen.
 2. Spelers zonder handicap spelen voorlopig (vóór een officiële handicaptoekenning) van exact hcp. 45,0 (zie echter hierna onder 5e).

5. Wedstrijden en inschrijvingen

 1. De door de officiële clubcommissies georganiseerde wedstrijden hebben altijd voorrang op andere partijen.
 2. De commissie kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdprogramma, hetgeen vroegtijdig op de publicator cq. website bekend wordt gemaakt

 3. Indien het aantal ingeschreven deelnemers aan een door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijd minder dan 36 bedraagt, kan die wedstrijd worden geannuleerd, hetgeen wordt bekend gemaakt middels een mededeling op het bord en aan de caddymaster. Bij minder dan 8 deelnemers wordt de wedstrijd geannuleerd. Zie ook de website.

 4. Voor deelname aan wedstrijden is GVB+Regelexamen (verzwaard) vereist.

 5. Professionals die het is toegestaan om deel te nemen aan een amateurwedstrijd spelen buiten mededinging.

 6. Clubleden t/m 17 jaar worden in de zin van dit reglement tot de jeugd gerekend. Deze categorie wordt ingedeeld in de door de jeugdcommissie georganiseerde wedstrijden.

 7. Jeugdspelers met exact hcp.18,4 of lager mogen aan alle door de wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden deelnemen, tenzij dit afzonderlijk wordt uitgesloten.

 8. Voor de afzonderlijke wedstrijden wordt verwezen naar de bekendmakingen door de betreffende commissie.

6. Starttijden en bijzondere wedstrijdregels

 1. Elke speler dient zich persoonlijk op de hoogte te stellen van zijn starttijd.
 2. Elke speler dient zich uiterlijk 15 minuten vóór zijn starttijd aan de wedstrijdtafel te melden en op de door de commissie bepaalde hole aanwezig te zijn 5 minuten vóór zijn starttijd. (Tenzij anders wordt vermeld).

 3. Bij een gunstart dient men zich 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden. Sanctie: 2 strafslagen cq. verlies van de hole.

 4. Indien de speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die het niet opleggen van de straf van diskwalificatie rechtvaardigen, zoals bepaald in R.33-7 – dan is de straf voor het niet op tijd starten verlies van de eerste hole in matchplay of twee slagen op de eerste hole in strokeplay.

 5. De speler die tijdens een wedstrijd zonder aanvaardbare reden, zulks ter beoordeling van de commissie, zijn deelname staakt, wordt geschorst voor één wedstrijd te bepalen door de desbetreffende commissie. Ook bij de aantekening ‘NO RETURN’ wordt de speler geacht zijn deelname te hebben gestaakt.

 6. In de wedstrijden slaan alle spelers, voor zover niet anders is aangeduid, af van de rode c.q. gele teemarkers. De heren slaan af van de gele en de dames van de rode teemarkers.

7. Spelen onder bijzondere omstandigheden

 1. Indien gespeeld wordt op wintergreens dient te worden uitgeholed.
 2. Indien plaatsen is toegestaan blijkens mededeling van de commissie en/of een bijzondere aanduiding op het bord, dan wordt hieronder verstaan de toestemming om op het kort gemaaide gedeelte van de baan de bal op te pakken, schoon te maken en deze te plaatsen binnen een afstand van maximaal 15 cm (niet dichter bij de hole).

 3. Bij overtreding van de regels onder a en/of b van dit artikel is R.20-7 van overeenkomstige toepassing.

8. Temporegels en straf voor te langzaam spelen

 1. Er dient zonder onnodig oponthoud te worden gespeeld.
 2. Indien het voor de speler duidelijk is dat de bal niet makkelijk is te vinden en/of indien naar een bal wordt gezocht, dienen de achterop komende spelers meteen te worden doorgelaten. Daartoe dient zo spoedig mogelijk een teken te worden gegeven. Er dient niet eerst te worden gezocht alvorens dit te doen.

 3. Na het uitspelen van de hole dienen de spelers de green onmiddellijk te verlaten.

 4. Een partij die haar plaats op de baan niet kan behouden en meer dan een hole afstand verliest dient uit eigener beweging en duidelijk zichtbaar de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan.

 5. Doorlaten moet altijd worden geaccepteerd.

 6. In een stablefordwedstrijd dient de speler die op een hole niet meer kan scoren de bal op te pakken en een streep bij die hole te noteren. Afwijking van deze regel, bijv. blijkende uit een op de scorekaart genoteerd (te hoog) aantal strokes, ook door de marker ingevuld, kan, indien dit door de commissie voor die wedstrijd is vastgesteld, tot diskwalificatie leiden. Dit is in ieder geval van toepassing bij de maandbeker.

 7. Spelers die zich bevinden op of nabij de green van een par 3 hole dienen spelers van de volgende flight op de afslagplaats van die hole de gelegenheid te geven af te slaan.

 8. In elke officiële wedstrijd georganiseerd door de wedstrijdcommissie zal voor elke driebal als richtlijn een speeltijd gelden van twee uur en tien minuten per 9 holes.

 9. Bij alle wedstrijden van de wedstrijdcommissie wordt, behalve als afzonderlijk anders wordt bepaald, de eerste speler van een flight op de afslaglijst als captain aangewezen. Deze captain dient toe te zien op de bevordering van het speeltempo en dient aanwijzingen te geven bij dreigende overtreding van de hiervoor genoemde regels 8a t/m 8g.

 10. Bij overtreding van de hierboven genoemde regels 8a t/m 8h kan de commissie, bijzondere omstandigheden daargelaten, de in R. 6-7 genoemde straf opleggen.

 11. Herhaalde overtreding van de hiervoor genoemde regels 8a t/m 8g, dan wel constatering van die overtreding na invulling van de scorekaart, kan bij besluit van de wedstrijdcommissie tot diskwalificatie van de bewuste speler(s) leiden voor die wedstrijd.

9. Gelijke score

 1. Indien in officiële wedstrijden door meerdere spelers een gelijke score wordt behaald gelden de volgende regels:
 2. Bij stablefordwedstrijden met handicapverrekening wint de speler met de beste stablefordscore op de laatste 9 gespeelde holes. Indien dit ook gelijk is, wint de speler met de beste score op de laatst gespeelde 6, 3 holes, resp. de laatste hole.

 3. Bij strokeplaywedstrijden met handicapverrekening zonder play off wordt het matching cards systeem gehanteerd. Bij wedstrijden zonder handicapverrekening gelden de beste bruto-scores. Bij wedstrijden met handicapverrekening gelden de beste netto-scores. Bij gelijke score wint de speler met de beste score op de laatste 9 gespeelde holes. Indien dit ook gelijk is, wint de speler met de beste score op de laatst gespeelde 6, 3 holes, resp. de laatste hole.

 4. Indien gekruist op 18 holes wordt gespeeld, dan wel op verschillende tee’s wordt gestart, wordt als beslissende holes overeenkomstig lid 9a/9b aangemerkt: de laatste 9 holes van welke course dan ook.

 5. Bij de strokeplay-clubkampioenschappen wordt voor de bepaling van de eerste plaats een sudden-death-play-off gespeeld, te beginnen bij hole 1 in de volgorde geel-rood-blauw.

10. Referee

Namens de betreffende commissie wordt, voor zover niet afzonderlijk anders is bepaald, als referee aangesteld degene, die de leiding heeft van de wedstrijd.

11. Bepalingen na het spelen van de wedstrijd

 1. De spelers dienen na de wedstrijd zo spoedig mogelijk hun scores te vergelijken en de kaart in te vullen en deze uiterlijk binnen 15 minuten in te leveren middels overhandiging aan de commissie c.q. de daartoe bestemde bus.
 2. De commissie behoeft met te laat ingeleverde kaarten geen rekening te houden.
 3. De bruto scores zijn in ieder geval bindend na inlevering van de kaarten.
 4. Het recht op een prijs vervalt indien de betreffende speler zonder gegronde reden niet bij de prijsuitreiking aanwezig is.
 5. Voor wedstrijden van de Wedstrijdcommissie gelden aanvullende bepalingen. Zie hiervoor “Bepalingen WeCo”
 6. Een fout in de telling kan leiden tot correctie van de uitslag en de prijstoekenning tot maximaal 24 uur na de prijsuitreiking.
 7. Het wordt op prijs gesteld bij de prijsuitreiking op gepaste wijze gekleed aanwezig te zijn. Bij sommige wedstrijden kan dit verplicht worden gesteld.

 Berichten van de ReCo

Jaarlijkse handicap herziening

Wat is de (jaarlijkse) handicapherziening en waarom moet deze worden toegepast ? De (jaarlijkse) handicapherziening is gebaseerd op een formule die een eventuele aanpassing van de handicap van een golfer adviseert. Bij de herziening wordt aan de hand van de scores gekeken of de handicap van een golfer klopt. Een aanpassing zorgt ervoor dat de handicap weer past bij de speelsterkte die een golfer heeft. Welke golfers komen in aanmerking voor herziening ? Golfers die minimaal 8 scores hebben ingeleverd,…

Lees verder

Bekijk alle berichten van de ReCo