Commissiereglement

REGLEMENT VOOR COMMISSIES VAN DE GCB BRUNSSUMMERHEIDE VASTGESTELD OP 03 MAART 2016

  1. Commissies binnen de GCB worden ingesteld en opgeheven door het Bestuur van de GCB.
  2. Een commissie ontleent haar bestaansrecht aan een door het bestuur en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de GCB voor een specifiek werkterrein gegeven mandaat. De werkzaamheden van een Commissie geschieden op basis van dit mandaat. Een commissie verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De activiteiten op het specifieke werkterrein dragen een initiërend/uitvoerend karakter, zoals: organiseren, beheren, begeleiden. Het bestuur van de GCB ondersteunt op verzoek de commissies teneinde hen in de gelegenheid te stellen de activiteiten optimaal te kunnen verrichten. Daartoe vindt tenminste 2 x per jaar overleg plaats met de voorzitters van de commissies.
  3. .Een commissie wordt geleid door een voorzitter, bijgestaan door een secretaris en/of penningmeester. Leden en bestuur van een commissie worden benoemd door het bestuur van de GCB op voordracht van de commissievoorzitter. De commissie is zelf als eerste verantwoordelijk voor het opvullen van eventuele vacatures in de commissie.
  4. Personen, die een arbeidsverhouding hebben met de Openbare Golf Brunssummerheide of met de GCB kunnen geen lid zijn van een commissie van de GCB, behoudens in bijzondere omstandigheden, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van de GCB. Voorts kan een commissielid niet gelijktijdig met zijn partner, ouder of kind lid zijn van dezelfde commissie, en kan men niet gelijktijdig lid zijn van meer dan één commissie, tenzij na goedkeuring door het bestuur van de GCB.
  5. De leden van de commissie worden door het bestuur van de GCB benoemd voor 2 jaar en kunnen 2 x worden herbenoemd. De leden van de commissie kiezen een voorzitter, secretaris en penningmeester uit hun midden.De voorzitter wordt voor 3 jaar benoemd, ongeacht het aantal jaren dat hij of zij reeds lid was van de commissie. De termijn als voorzitter kan 1 x met 3 jaar worden verlengd.De zittingstermijn voor zowel leden als voorzitter bedraagt in principe 6 jaar, tenzij het bestuur van de GCB besluit om goede redenen hierop een uitzondering te maken.
  6. Aan iedere commissie wordt een vertegenwoordiger uit het bestuur van de GCB toegewezen. Bestuurslid en commissie treffen elkaar geregeld formeel en informeel ter bespreking van voorkomende commissiezaken.Een delegatie van het bestuur en de voltallige commissie komen minimaal één maal per jaar bij elkaar voor het bespreken van alle voor het bestuur en commissie relevante zaken.
  7. Iedere commissie stelt jaarlijks haar doelstellingen op, evalueert de realisatie ervan aan het einde van het jaar, en brengt er daarna verslag over uit aan het bestuur, uiterlijk eind oktober.
  8. Iedere commissie heeft een eigen begroting.

– Er zijn 3 categorieën commissies:

a) Ondersteunende commissies die geen eigen inkomsten genereren en wel een bijdrage ontvangen van het bestuur.

b) Commissies die in staat zijn eigen inkomsten te genereren en die geen bijdrage ontvangen van het bestuur.

c) Commissies die geen eigen inkomsten genereren maar een bijdrage ontvangen van het bestuur uit sponsorgelden.

 – Een eventueel batig saldo wordt besteed aan (extra)   activiteiten voor de leden of wordt na afloop van het kalenderjaar       overgeboekt naar de algemene kas van de vereniging.

–  Elk jaar, uiterlijk in de laatste week van november dient de  commissie bij het bestuur een begroting voor het nieuwe jaar   in, conform een door het bestuur opgesteld model, ter goedkeuring, en overlegt zij een staat van inkomsten en  uitgaven over het afgelopen jaar. Het model voor het opstellen van de begroting wordt toegevoegd aan het commissiereglement. Over de staat van inkomsten en de uitgaven van het afgelopen jaar wordt verantwoording afgelegd aan de penningmeester van het bestuur.  In het lopende kalenderjaar leggen de commissies  desgevraagd door de penningmeester verantwoording af over de stand van uitgaven en inkomsten.

– Een eventueel batig saldo wordt op eerste verzoek van de penningmeester geheel of gedeeltelijk overgemaakt naar de  kas van de vereniging dan wel verrekend met de bestuursbijdrage voor het volgend jaar, ter keuze van de penningmeester.

– Het is de commissies toegestaan voor hun activiteiten eenmalige sponsor- en andere inkomsten van derden te  verwerven, mits een en ander plaats vindt met inachtneming van de in het Sponsorreglement van de GCB opgenomen uitgangspunten.

  1. Ieder jaar in de maand december dienen de commissies die wedstrijden/activiteiten organiseren voorstellen in bij het bestuur van de GCB m.b.t. data, spelsoort, afslagtijden e.d. De definitieve wedstrijdkalender wordt door het bestuur vastgesteld na overleg met de exploitant van de golfbaan en, indien daartoe aanleiding bestaat, hernieuwd overleg met de desbetreffende commissie(s).

 

Brunssum, Maart 2016

 

Begrotingsmodel commissiesBegrotingsmodel commissies

 

 Berichten van de ReCo

De baan is niet meer qualifying (winterperiode)

Sinds dat de teemarkers verplaatst zijn naar de winterposities, is de baan niet meer qualifying. Vanaf 12 november j.l. zijn de lussen op BLAUW / GEEL en ROOD niet meer qualifying. De reden hiervoor is dat de benodigde lengte van de baan vanaf de witte, gele, blauwe en rode afslagplaatsen niet meer voldoet. Eventuele handicapveranderingen na deze periode, worden teruggedraaid. Degene die het betreft wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Als iemand een qualifying rondje wil lopen kan dat nog,…

Lees verder

Etiquette: bunkers

Helaas moeten wij constateren dat niet iedereen op de hoogte is van de etiquette rondom de bunkers. Dit heeft tot gevolg dat bunkers niet aangeharkt worden of dat bunkers zelfs beschadigd worden. Daarom deze korte herinnering!  Het betreden en het verlaten van de bunker gebeurt vanuit de laagste kant van de bunker. Bij het verlaten van een bunker behoort de speler de door hem of anderen gemaakte onregelmatigheden zorgvuldig aan te harken. De hark dient na gebruik in de bunker…

Lees verder

Enkele regelsituaties

Hieronder staan een viertal situaties uitgelegd die u in de baan kunt tegenkomen.  situatie 1: Er ligt snoeiafval in een waterhindernis. Dit afval is mooi opgestapeld en moet nog verwijderd worden door de greenkeepers. De bal rolt in de waterhindernis, richting deze stapel afval en blijft 1 cm voor de stapel liggen,. Mag een speler een “free relief” nemen van deze stapel IN de waterhindernis, of kan de speler, doordat de bal onbespeelbaar is door de stapel, alleen een strafslag nemen…

Lees verder

Bekijk alle berichten van de ReCo