Samenstelling

Het Bestuur wordt gevormd door zeven clubleden. Bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering op voordracht van het Bestuur, dat de kandidaten voordraagt. Het Bestuur bepaalt het te voeren beleid, stelt maatregelen voor en voert deze uit na goedkeuring door de algemene leden-vergadering. De diverse taken en bevoegdheden van het Bestuur en de rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Golfclub Brunssummerheide. De Secretaris en Penningmeester van de golfclub worden bij de uitoefening van hun respectievelijke taken geassisteerd door een administratieve medewerk(st)er. Het Bestuur wordt verder bijgestaan door meerdere commissies, die ieder een speciale taak hebben. Deze commissies zijn: de Wedstrijdcommissie, de Seniorencommissie, de Damescommissie, de Jeugdcommissie, de Regel- & Handicapcommissie, de Baancommissie, Handicartcommissie, Redactiecommissie en de Websitecommissie.

Naam Functie Telefoonnummer
vacature Voorzitter
Frans van Helmond Secretaris, vice voorzitter 06-23248978
Jos Bischoff Penningmeester 06-55770858
Henry Albertz (kandidaat-lid) Wedstrijden 06-15469165
John Peeters Baan, Regel & Handicap 06-53974793
Carlet de Heus Prestatief golf  06-29199899
Leo van de Pas PR en ledenbeleid 06-53368404
Rekeningen Rabo Bank
ING-Bank
NL71 RABO0114932913
NL22 INGB0672844877
e-mailadres: bestuur@golfbrunssummerheide.nl

September 2016, Mutaties binnen bestuur en commissies
Binnen onze golfclub zijn de volgende mutaties binnen het bestuur en commissies in voorbereiding of gerealiseerd:

• Binnen het bestuur heeft Carlet de Heus de functie van Clustervertegenwoordiger Prestatief Golf op zich genomen. Hierdoor komt de functie van Clustervertegenwoordiger Wedstrijdorganiserende Commissies vacant
• Henry Albertz, commissie voorzitter Seco, heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur en oriënteert zich op de functie van Clustervertegenwoordiger Wedstrijdorganiserende Commissies en is als zodanig voorlopig lid van het bestuur. Op de eerstkomende ALV zal hij dan worden voorgedragen voor deze functie.
• De functie van commissievoorzitter Seco zal worden overgenomen door Mary Engelbertink
• Sebastiaan Dresen gaat i.v.m. verhuizing naar het Westen van Nederland, de GCB verlaten. Naast zijn vooraanstaande rol in het Heren 1 team was hij ook de penningmeester van de Technische Commissie. Deze functie zal worden overgenomen door Hans van der Ploeg.

Alhoewel we bij het afscheid van Sebastiaan binnenkort wat langer zullen stil staan, wensen wij hem alle succes toe, zowel in zijn maatschappelijke als in zijn golf carrière. Henry, Mary en Hans wensen wij succes in hun rol die ze bereid zijn op zich te nemen voor onze golfclub.

Namens Bestuur
Frans van Helmond, secretaris.Berichten van het Bestuur

Adverteren in jaarboek en banner website

Rondom de jaarwisseling verschijnt dit jaar opnieuw het jaarboek. Met alle hoogtepunten en bijzondere feiten uit het clubjaar 2017. Wederom een luxe uitgevoerde versie, echt om te bewaren. Leden met een eigen bedrijf, kunnen hier op een aantrekkelijke manier in adverteren en zodoende de uitgave mede mogelijk maken. Daarnaast bestaan beperkte mogelijkheden om op de website een banner te plaatsen. Heeft u vragen hierover en/of interesse, neem dan contact op met Anneke van het secretariaat.    

Lees verder

Bekijk alle berichten van het Bestuur