Samenstelling

Het Bestuur wordt gevormd door vijf clubleden. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende bestuur, dat de kandidaten voordraagt. Het Bestuur bepaalt het te voeren beleid, stelt maatregelen voor en voert deze uit na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. De diverse taken en bevoegdheden van het Bestuur en de rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Golfclub Brunssummerheide. De Secretaris en Penningmeester van de golfclub worden bij de uitoefening van hun respectievelijke taken geassisteerd door een administratieve medewerk(st)er. Het Bestuur wordt verder bijgestaan door meerdere commissies, die ieder een speciale taak hebben. Deze commissies zijn: de Wedstrijdcommissie, de Seniorencommissie, de Damescommissie, de Jeugdcommissie, de Regel- & Handicapcommissie, de Baancommissie, Handicartcommissie, en de Redactiecommissie.

Met ingang van 21 maart 2018 zijn de navolgende bestuursleden benoemd.

Naam Functie Telefoonnummer
Henry Albertz Voorzitter  06 15469165
Norbert Latz Penningmeester 0049 1573 6478250
Gaby Dresen Wedstrijden, Technische commissie 06 23353541
Lars Schmitz Public relations, communicatie & marketing. 06 43379626
John Peeters Secretaris en Baan, Regel & Handicap 06 53974793
Rekeningen Rabo Bank
ING-Bank
NL71 RABO0114932913
NL22 INGB0672844877
e-mailadres: bestuur@golfbrunssummerheide.nl

 Berichten van het Bestuur

Bekijk alle berichten van het Bestuur