Wedstrijdreglement

Algemeen

 • Dit wedstrijdreglement (WR) is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door de wedstrijd organiserende commissies (verder te lezen als ‘commissie’) van Golfclub Brunssummerheide.
 • Men wordt geacht de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de ‘Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews’ en de ‘United States Golf Association”, te kennen, ze toe te passen en de regels bij zich te hebben. Dit WR beoogt op geen enkele wijze van de Rules of Golf af te wijken.
 • Van dit WR kan worden afgeweken door de commissie die de wedstrijd organiseert middels bijzondere en/of tijdelijke aanvullingen, voor zover bekend gemaakt via de website en/of via een flyer aan de inschrijfbalie of bij de ingang van het clubgebouw.

Plaatselijke Regels

 • Plaatselijke Regels worden door de BaReCo (=Baan- en Regel- en Handicap commissie) vastgesteld.
 • Wijzigingen, dan wel aanvullingen op deze Plaatselijke Regels kunnen alleen worden toegepast na toestemming van de BaReCo.
 • De Plaatselijke Regels kunnen worden gevonden op de website of op de publicatieborden bij het clubhuis.
 1. Uitsluitingsregels
  • De speler die heeft ingeschreven voor een wedstrijd, georganiseerd door een van de commissies van de golfclub, verplicht zich met deze inschrijving tot deelname aan bedoeld evenement.
  • Afmelding na sluiting van de inschrijving dient zo spoedig mogelijk te gebeuren, bij de contactpersoon van de betreffende wedstrijd, tot uiterlijk 48 uur voor de wedstrijddatum.
  • Het afmelden binnen 48 uur ontheft de speler niet van het voldoen van het inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijd.
  • Afmelding binnen 48 uur voor de wedstrijddatum leidt eveneens tot uitsluiting, tenzij overmacht – zulks ter beoordeling aan de betreffende commissie en nadat alle betrokken partijen gehoord zijn – wordt aangetoond.
  • Uitsluiting door de commissie betekent het niet mogen deelnemen aan enige wedstrijd van de commissie gedurende:
  • o Twee wedstrijden bij het niet verschijnen bij een wedstrijd
  • o Vier wedstrijden bij herhaling in hetzelfde jaar
  • Uitsluiting wordt schriftelijk door de betreffende commissie meegedeeld. Het is mogelijk tegen een uitsluiting schriftelijk beroep aan te tekenen bij het bestuur en wel binnen 8 dagen na het bericht van uitsluiting.

Handicapindeling

 • Hiervoor zullen de volgende categorieën worden gehanteerd:
 • o Categorie 1: handicap t/m 4,4
 • o Categorie 2: handicap 4,5 t/m 11,4
 • o Categorie 3: handicap 11,5 t/m 18,4
 • o Categorie 4: handicap 18,5 t/m 26,4
 • o Categorie 5: handicap 26,5 t/m 36,0
 • o Categorie 6: handicap 37,0 t/m 54,0
 • De wedstrijden staan open voor inschrijving voor een of meer van hier bovengenoemde categorieën. Als geen categorie is aangegeven kunnen alle leden deelnemen.

Wedstrijden en inschrijvingen

 • De door de clubcommissies georganiseerde wedstrijden hebben altijd voorrang op andere flights.
 • De commissie kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdprogramma, hetgeen dan tijdig via de website bekend moet worden gemaakt.
 • In overeenstemming met het gestelde in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement mogen de navolgende categorieën leden deelnemen aan de door de club georganiseerde wedstrijden:
 • o Gewone leden
 • o Jeugdleden
 • o Studentleden
 • o Ereleden
 • o Leden van verdienste
 • o Buitenleden
 • Als het aantal ingeschreven deelnemers aan een door de commissie georganiseerde wedstrijd minder dan 36 bedraagt, kan die wedstrijd worden geannuleerd. Deze annulering, hetgeen wordt bekend gemaakt via een mededeling op de website en/of via het versturen van een e-mail aan de deelnemers. Bij minder dan 8 deelnemers wordt de wedstrijd geannuleerd.
 • Professionals, die het is toegestaan om deel te nemen aan een amateurwedstrijd, spelen mee buiten mededinging.
 • Clubleden t/m 17 jaar worden in de zin van dit reglement tot de jeugd gerekend. Deze categorie wordt ingedeeld in de door de jeugdcommissie georganiseerde wedstrijden.
 • Jeugdspelers met exact hcp.18,4 of lager mogen aan alle door de commissie georganiseerde wedstrijden deelnemen, tenzij dit afzonderlijk wordt uitgesloten.
 • Het jeugd talenten team vormt hierop een uitzondering.
 • Voor de afzonderlijke wedstrijden wordt verwezen naar de website.
 • Starttijden en bijzondere wedstrijdregels
  • Elke deelnemer dient zich persoonlijk op de hoogte te stellen van zijn starttijd.
  • Elke deelnemer moet zich uiterlijk 20 minuten vóór zijn starttijd aan de wedstrijdtafel melden Bij een gunstart is dit 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd te melden.
  • De deelnemers zijn verplicht 10 minuten voor hun starttijd en op de door de commissie bepaalde hole aanwezig te zijn, tenzij anders wordt vermeld.
  • Sanctie op te laat verschijnen is : De Algemene Straf volgens de Golfregels.
  • Als de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats aankomt – en als er geen omstandigheden zijn die het niet opleggen van de straf van diskwalificatie rechtvaardigen, zoals bepaald in R.5.3a – dan is de straf voor het niet op tijd starten verlies van de eerste hole in matchplay of twee strafslagen op de eerste hole in strokeplay.
  • De speler die tijdens een wedstrijd zonder aanvaardbare reden, zulks ter beoordeling van de commissie én nadat alle betrokken partijen gehoord zijn, zijn deelname staakt, wordt geschorst voor één wedstrijd te bepalen door de desbetreffende commissie. Ook bij de aantekening ‘NO RETURN’ wordt de speler geacht zijn deelname te hebben gestaakt.
  • De kleuren tees zijn gekoppeld aan het handicapsysteem. Er zijn dus richtlijnen vanaf welke kleur tee een speler het best kan spelen. In hoeverre deze richtlijnen worden toegepast is ter beoordeling van de commissie.

Witte tee: Gereserveerd voor heren met ‘single’ handicap en professionals.

Gele tee: Voor heren met handicap 5-28.

Blauwe tee: Voor heren met handicap 20-36 en dames met handicap lager dan 10.

Rode tee: Voor heren met handicap 29-36 en dames met handicap 10-36.

Oranje tee: Voor beginnende golfers met baanpermissie of met handicap 37 t/m 54.

 

 • Spelen onder bijzondere omstandigheden
 • o Als gespeeld wordt op wintergreens dient te worden uitgeholed.
 • o Als plaatsen is toegestaan blijkens mededeling van de BaReCo en/of een bijzondere aanduiding op het bord, dan wordt hieronder verstaan de toestemming om, in het Algemene Gebied op het gras, gemaaid op fairway hoogte of lager, de bal te markeren, op te pakken en schoon te maken en deze te plaatsen binnen een afstand van maximaal 15 cm (niet dichter bij de hole).

Straf bij overtreding van deze regels is: De Algemene Straf volgens de Golfregels.

 • Temporegels en straf voor te langzaam spelen
 • Er dient zonder onnodig oponthoud te worden gespeeld.
 • Als het voor de speler duidelijk is dat de bal niet makkelijk is te vinden en/of als naar een bal wordt gezocht, moeten de achterop komende spelers meteen te worden doorgelaten. Alvorens te zoeken dient hiertoe zo spoedig mogelijk een teken te worden gegeven.
 • Na het uitspelen van de hole worden de spelers geacht de green onmiddellijk te verlaten en niet eerst de scorekaart in vullen.
 • Een flight die haar plaats op de baan niet kan behouden en meer dan een hole afstand verliest, ten opzichte van de voorgaande flight, moet uit eigener beweging en duidelijk zichtbaar de achteropkomende partij uit te nodigen haar voorbij te gaan.
 • Doorlaten moet altijd worden geaccepteerd.
 • In een stablefordwedstrijd dient de speler die op een hole niet meer kan scoren de bal op te pakken en een streep bij die hole te noteren. Afwijking van deze regel, bijv. blijkende uit een op de scorekaart genoteerd (te hoog) aantal strokes, ook door de marker ingevuld, kan, als dit door de commissie voor die wedstrijd is vastgesteld, tot diskwalificatie leiden.
 • In elke officiële wedstrijd georganiseerd door de commissie geldt voor elke driebal als richtlijn een speeltijd van twee uur en tien minuten per 9 holes.
 • Bij alle wedstrijden van de commissie wordt, behalve als afzonderlijk anders wordt bepaald, de eerste speler van een flight op de afslaglijst als captain aangewezen. Deze captain dient toe te zien op de bevordering van het speeltempo en dient actie te ondernemen bij langzaam spel. Aanwijzingen te geven bij dreigende overtreding van de hiervoor genoemde regels 8.1 t/m 8.7.
 • Bij overtreding van de hierboven genoemde regels 8.1 t/m 8.8 kan de commissie, bijzondere omstandigheden daargelaten, de in R-5.6 genoemde straf opleggen.
 • Herhaalde overtreding van de hiervoor genoemde regels 8.1 t/m 8.8, dan wel constatering van die overtreding na invulling van de scorekaart, kan bij besluit van de commissie tot diskwalificatie van de bewuste speler(s) leiden voor die wedstrijd.
 • Gelijke score in officiële wedstrijden
 • Als in officiële wedstrijden door meerdere spelers een gelijke score wordt behaald gelden de volgende regels:
 • Bij wedstrijden zonder handicapverrekening gelden de beste bruto-scores. Bij wedstrijden met handicapverrekening gelden de beste netto-scores.
 • Bij stablefordwedstrijden met handicapverrekening wint de speler met de beste stablefordscore op de laatste 9 gespeelde holes. (Dan wel 6, 3, resp. de laatste hole).
 • Bij strokeplaywedstrijden met handicapverrekening zonder play off wordt het matching cards systeem gehanteerd. Als dit ook gelijk is, zie regeling 9.3
 • Als gekruist op 18 holes wordt gespeeld, dan wel op verschillende tees wordt gestart, wordt als beslissende holes overeenkomstig lid 9.3/9.4 aangemerkt: de laatste 9 holes van de gespeelde combinatie.
 • Bij de strokeplay-clubkampioenschappen wordt, bij gelijke score, voor de bepaling van de eerste plaats een sudden-death-play-off gespeeld, te beginnen bij hole 1 zoals aangegeven door de commissie.
 • Referee
 • Namens de betreffende commissie wordt, voor zover niet afzonderlijk anders is bepaald, de leiding van de wedstrijd aangesteld als referee.
 • Bepalingen na het spelen van de wedstrijd
 • De spelers dienen na de wedstrijd zo spoedig mogelijk hun scores te vergelijken en de kaart in te voeren in E-Golf4u. Vervolgens binnen 15 minuten de kaart overhandigen aan de commissie dan wel deponeren in de daartoe bestemde bus.
 • De commissie hoeft met te laat ingeleverde/ingevoerde kaarten geen rekening te houden.
 • De bruto scores zijn in ieder geval bindend na inlevering van de kaarten.
 • Het recht op een prijs vervalt als de betreffende speler zonder gegronde reden bij de prijsuitreiking afwezig is. Dit ter beoordeling van de betreffende commissie.
 • Een fout in de telling kan leiden tot correctie van de uitslag en de prijstoekenning tot maximaal 24 uur na de prijsuitreiking.
 • Het wordt op prijs gesteld dat deelnemers bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. Bij sommige wedstrijden kan dit verplicht worden gesteld.

 

Brunssum 23 oktober 2019

Lid worden?