Men’s Own wedstrijdreglement

In dit reglement voor de Men’s Own wedstrijden van de Golfclub Brunssummerheide zullen achtereenvolgens aan de orde komen:

 • De wedstrijdvorm en de afwijkende regels voor de Men’s Own
 • Inschrijving voor en de indeling van de wedstrijden
 • De uitslagen, de ranglijsten en de publicatie daarvan

De wedstrijdvorm en de afwijkende regels voor de Men’s Own

 1. De reguliere wedstrijden van de Men’s Own worden gepeeld over 18 holes en zijn Qualifying zolang de toestand van de baan dat toestaat.
 2. Er wordt gespeeld in 3 categorieën: - Categorie A WHcp t/m 18,4, die strokeplay speelt - Categorie B vanaf WHcp 18,5 t/m WHcp 36, die stableford speelt - Categorie C vanaf WHcp 36.1 en alle deelnemers met GVB, die ook stableford spelen.
 3. Iedere deelnemer speelt van zijn playing handicap.
 4. Voor de invulling en inlevering van de scorekaarten dienen de volgende regels te worden aangehouden:
  – In de categorie A wordt strokeplay gespeeld, en in de B en C categorie stablford.
  - Speler en marker controleren de scorekaart.
  - Het netto resultaat wordt uitgerekend en ingevuld in het cirkeltje “result” op de kaart.
  - De speler en de marker ondertekenen de scorekaart.
  - De uitslag wordt ingevuld in Proware. Dat kan zowel op de computer in het halletje of op een smartphone via de app.
  - De speler deponeert zijn scorekaart in de daarvoor bestemde box of geeft deze aan de wedstrijdleiding.
  - Scorekaarten dienen uiterlijk 10 minuten na binnenkomst van de laatste flight te zijn gedeponeerd in de box dan wel ingeleverd bij de wedstrijdleiding. - Niet tijdig en niet of niet volledig ingevulde en ondertekende scorekaarten worden beschouwd als “no return”. De betreffende deelnemer kan dus niet worden verwerkt in de uitslag.
 5. Zo snel mogelijk na de wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats. Voor zowel categorie A als B zijn een eerste en tweede prijs beschikbaar. Voor categorie C is geen prijs beschikbaar vanwege het gebrek aan voldoende deelnemers. Tevens zijn er in de categorieën A en gecombineerd B&C prijzen voor de “neary”, de “leary” en de “longest”. Deze laatste 3 prijzen worden echter alleen uitgereikt aan deelnemers die bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Is deze persoon niet aanwezig, dan vervalt die prijs. Ter afsluiting vindt er een tombola plaats met aantrekkelijke prijzen.
 6. Om een snelle doorstroming te bevorderen en “slow play” te voorkomen zal de wedstrijdleiding er op toezien dat de standaard doorlooptijden voor een driebal (2 uur en tien minuten over 9 holes en 4 uur en 30 minuten over 18 holes) zo goed mogelijk worden aangehouden. Dat betekent ook dat de spelers in een flight elkaar kunnen en moeten aanspreken op langzaam spel. De speler met de laagste handicap van de flight heeft hierin als “flightcaptain” een extra verantwoordelijkheid. Wanneer een overschrijding van deze tijden wordt vastgesteld kan de wedstrijdleiding na het geven van een waarschuwing ook een straf opleggen. Bij het opleggen van sancties zullen de richtlijnen van de NGF worden gevolgd. In het wedstrijdreglement van de NGF treft men de volgende sancties aan:
  - Eerste overschrijding tijdslimiet: waarschuwing
  - Tweede overschrijding: 1 strafslag
  - Derde overschrijding: 2 strafslagen
  - Volgende overschrijding: diskwalificatie.
 7. Met inachtneming van de bovenstaande afwijkende regels van de Men’s Own zijn de overige wedstrijdregels van de GCB en de NGF van toepassing.

Inschrijving voor en de indeling van de wedstrijden

 1. De wedstrijden zullen met datum en aanvangstijdstip via Proware worden aangekondigd in de wedstrijdkalender op de website van de GCB (wedstrijdkalender). Tevens zijn data en aanvangstijdstip vermeld  op de website van GCB, op de WebApp rn op het Proware systeem. Ook bijzondere wedstrijden zoals DaMoclash, Vriendendag en Afsluiting zullen ruimschoots van tevoren worden aangekondigd.
 2. Inschrijving voor de wedstrijden in Proware dient plaats te vinden via de zuil in het clubhuis of via de website van de GCB.
 3. De datum van sluiting inschrijving wordt vermeld in de aankondiging van de wedstrijd.. Indien er op de wdstrijddag nog ruimte is kunnen extra deelnemers alsnog worden ingedeeld. Er kunnen echter géén extra flights worden aangemaakt.  De flightindeling wordt door de wedstrijdleiding opgesteld in het weekend voorafgaande aan de wedstrijddag. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de "vroeg of laat" wensen die door de deelnemers worden opgegeven.
 4. De flightindeling en de starttijden voor alle deelnemers zullen uiterlijk op de dag voorafgaande aan de wedstrijd om 12:00 uur worden gepubliceerd op de Proware website en op de WebApp..
 5. Degenen die bij hun inschrijving op de reservelijst zijn geplaatst kunnen op de website checken of ze al dan niet zijn ingedeeld. Voor het geval ze niet zijn ingedeeld kunnen ze op de wedstrijddag informeren bij de wedstrijdleiding of er alsnog starttijden beschikbaar zijn gekomen.
 6. Als een voor een wedstrijd ingeschreven deelnemer onverhoopt verhinderd is, dan dient hij zo snel mogelijk zijn inschrijving ongedaan te maken via de website of de zuil. In het geval dat de flightindeling al op de website is gepubliceerd dient men zich zo snel mogelijk telefonisch af te melden bij de wedstrijdleiding. In dit laatste geval is men ook inschrijfgeld verschuldigd.

 

De uitslagen, de ranglijsten en de publicatie daarvan

 1. De uitslag zal zo snel mogelijk na de wedstrijd worden gepubliceerd op de Proware website en de WebApp.
 2. Bij de Men’s Own gelden aparte standen voor de categorieën A, B en C. Onder bordje “Meerronden”
 3. Om voor een van de jaarprijzen in een categorie in aanmerking te komen, moet aan minimaal 8 wedstrijden worden deelgenomen. Voor de einduitslag tellen de uitslagen van de 8 beste wedstrijden. Dit geldt voor het “zomerseizoen”
 4. Het puntensysteem is als volgt: de nummer 1 krijgt 15 punten en de nummer 15 krijgt nog 1 punt.
 5. Wanneer een deelnemer gedurende het seizoen van categorie B naar A gaat of van A naar B, dan zullen maximaal vier resultaten van de categorie waarin de minste wedstrijden zijn gespeeld tellen voor de andere categorie.
 6. Er is tevens een totaal ranglijst voor de “Men’s Owner van het jaar” waarin alle resultaten van een seizoen zullen worden verwerkt. Er is één overall winnaar.
 7. Na iedere wedstrijd zullen de diverse standen zo snel mogelijk worden geactualiseerd en gepubliceerd op de website.

 

Brunssum, 1 maart 2021

 

Lid worden?