Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1 Verwerving lidmaatschap

Aanvragen voor het lidmaatschap dienen te worden gericht aan het secretariaat van de vereniging op een daartoe bestemd formulier. Iedere schriftelijke aanvraag voor het lidmaatschap zal te beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur.

Binnen twee maanden na de aanvraag als vorengenoemd dient het bestuur haar oordeel over de aanvraag schriftelijk te doen toekomen aan het kandidaat lid. Indien het bestuur afwijzend wenst te beschikken, zal zij dit voorleggen aan de commissie van beroep. Het bestuur zal zich met haar besluit conformeren aan het oordeel van de commissie van beroep.

Alle nieuwe leden ontvangen een gedateerd schrijven waarin hun lidmaatschap wordt bevestigd, vergezeld van een afschrift van de geldende statuten, het huishoudelijk reglement en een afschrift van de geregistreerde persoonsgegevens.

Leden verplichten zich het secretariaat onverwijld in kennis te stellen van een mogelijke wijziging hierin.

Artikel 2 Differentiatie lidmaatschap

 1. De vereniging kent de navolgende groepen leden:
  • gewone leden
  • jeugdleden t/m 16 jaar
  • jeugdleden 17 t/m 21 jaar
  • jeugdleden 22 t/m 25 jaar
  • ereleden
  • leden van verdienste
  • teeleden
  • buitenleden
  • buitenland leden
  • aangeslotenen
 2. Gewone leden zijn zij, die op 1 januari van het verenigingsjaar de zesentwintig (26) jarige leeftijd hebben bereikt en niet vallen onder een andere definitie als genoemd in lid 1. Gewone leden betalen de jaarlijkse bijdrage zoals gedefinieerd in artikel 5 van het huishoudelijk reglement (hhr).
 3. Jeugdleden t/m 16 jaar zijn zij, die op 1 januari van het verenigingsjaar nog niet de zeventienjarige (17) leeftijd hebben bereikt. Jeugdleden betalen ca. 20 % van de jaarlijkse bijdrage voor gewone leden. 
 4. Jeugdleden van 17 t/m 21 jaar zijn zij, die op 1 januari van het verenigingsjaar zeventien (17) jaar of ouder zijn en nog niet de leeftijd van twee en twintig jaar (22) hebben bereikt. Jeugdleden betalen ca. 25 % van de jaarlijkse bijdrage voor gewone leden.
 5. Jeugdleden van 22 t/m 25 jaar zijn zij, die op 1 januari van het verenigingsjaar tweeëntwintig (22) jaar of ouder zijn en nog niet de leeftijd van zesentwintig jaar (26) hebben bereikt. Jeugdleden betalen ca. 35 % van de jaarlijkse bijdrage voor gewone leden.
 6. Ereleden zijn leden, die vanwege hun uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging en voor de golfsport in het algemeen, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. De ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse bijdrage voor gewone leden (artikel 5 hhr).
 7. Leden van verdienste zijn leden, die vanwege hun bijzondere verdiensten voor de vereniging, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. De leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van de clubcontributie, de NGF bijdrage en de bijzondere bijdragen die door de club worden vastgesteld (artikel 5 hhr).
 8. Teeleden zijn oud-leden, alsmede met het oud-lid samenwonende echtgeno(o)te/partner, die uitsluitend deelnemen aan de door de vereniging te organiseren festiviteiten, andere dan wedstrijden. Teeleden zijn vrijgesteld van betaling van de jaarfee voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst (artikel 5 hhr).
 9. Buitenleden zijn zij, die lid zijn van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub of van een door die Federatie erkende buitenlandse club en hebben aangegeven die club als hun home course te beschouwen. Buitenleden betalen de jaarlijkse bijdrage zoals gedefinieerd in artikel 5 van het huishoudelijk reglement (hhr), waarbij een gereduceerd tarief geldt voor de NGF bijdrage.
 10. Buitenland leden zijn zij, die een tijdelijk hoofdverblijf hebben buiten Nederland. Onder tijdelijk wordt verstaan een aaneengesloten periode van minimaal twaalf (12) en maximaal zes en dertig (36) maanden. Buitenland leden zijn vrijgesteld van betaling van de jaarfee voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst (artikel 5hhr).
 11. Aangeslotenen zijn personen die door een overeenkomst aan de vereniging zijn verbonden, op basis waarvan de vereniging voor hen de handicapregistratie en het lidmaatschap van de NGF verzorgt. Aangeslotenen hebben geen (directe) toegang als lid. Aangeslotenen hebben geen toegang tot de ALV en hebben geen stemrecht.
 12. Het bestuur is verplicht een register aan te houden waarin de namen en adressen van de hiervoor lid 1 sub a tot en met j genoemden zijn opgenomen.

Artikel 3 Schorsing en opzegging lidmaatschap door de vereniging

Het bestuur is bevoegd een lid op grond van het bepaalde in artikel 4 van de statuten voor een periode van maximaal drie maanden te schorsen in de uitoefening van zijn rechten of van bepaalde rechten.

Schorsing voor een langere termijn is alleen mogelijk ingeval van opzegging van het lidmaatschap door de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap op grond van artikel 3 lid 3 van de statuten geschiedt tegen het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Het bestuur kan niet besluiten tot opzegging met onmiddellijke ingang, dan na het betreffende lid in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verweren. Van een besluit tot schorsing en/of opzegging van het lidmaatschap door de vereniging wordt de betrokkene door het bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld.

In dit gedateerd schrijven worden de gronden waarop deze schorsing of opzegging is gebaseerd, omschreven en wordt het lid in kennis gesteld van de beroepsmogelijkheid. Tegen een schorsing of opzegging kan de betrokkene binnen één maand schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter van commissie van beroep met afschrift aan de secretaris van de vereniging. Na het verstrijken van deze beroepstermijn wordt het besluit tot schorsing of opzegging geacht definitief te zijn. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft een schorsing van kracht.

Artikel 4 Beroepscommissie en procedure

De beroepscommissie bestaat uit minimaal drie leden die vanwege de onafhankelijkheid geen lid mogen zijn van het bestuur of andere commissies binnen de vereniging. De leden van de beroepscommissie worden door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd voor twee jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar. Een lid dat in beroep wil gaan bij de commissie van beroep dient zulks te doen binnen één maand na ontvangst van het besluit waartegen het lid beroep wil instellen en wel door indiening van een voldoende gemotiveerd beroepschrift bij de voorzitter van de commissie van beroep met afschrift aan de secretaris van het bestuur.

Het bestuur kan binnen twee weken na ontvangst van het afschrift van het beroepschrift een schriftelijke reactie bij de commissie indienen met afschrift aan de appellant. De commissie kan op eigen verzoek dan wel op verzoek van partijen, het bestuur, het betrokken lid dan wel andere personen horen.

De commissie doet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden na ontvangst van het beroepschrift, schriftelijk uitspraak, die zij doet toekomen aan appellant met afschrift aan het bestuur. De commissie besluit bij meerderheid van stemmen. De uitspraak van de commissie van beroep is bindend voor alle betrokkenen. Daartegen staat geen hoger beroep open.

Artikel 5 Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 5 der statuten en de daaruit voortvloeiende betalingsplicht bestaat uit de navolgende onderdelen:

 • de jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen clubcontributie*;
 • de door de Nederlandse Golf Federatie voorgeschreven bijdrage per lid*;
 • de door de algemene ledenvergadering vastgestelde bijzondere bijdrage(n)*;
 • de fee voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst**.

* De clubcontributie, de NGF bijdrage en eventuele bijzondere bijdragen vastgesteld door de ALV worden door de club gefactureerd.

** De fee voortvloeiend uit de gebruikersovereenkomst wordt NIET door de club in rekening gebracht, maar rechtstreeks door de Openbare Golf BV gefactureerd.

De factuur voor de jaarlijkse bijdrage zal uiterlijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar aan de leden worden toegezonden. Leden die de jaarlijkse bijdrage of een onderdeel daar van niet binnen de in de factuur daarvoor gestelde termijn betalen, kunnen door het bestuur worden geschorst.

Het bestuur brengt een zodanig besluit schriftelijk ter kennis van het betreffende lid.

Bij niet-betaling binnen een maand nadat de betrokkene van het besluit van schorsing in kennis is gesteld kan het bestuur overgaan tot opzegging van het lidmaatschap, onverminderd de plicht van het lid tot nakomen van de betalingsplicht van de jaarlijkse bijdrage en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van de betalingsplicht.

Artikel 6 Het bestuur

Het bestuur besluit bij gewone meerderheid. Ingeval een bestuurslid tussentijds voor zijn functie bedankt, heeft het bestuur het recht de daardoor ontstane vacature tijdelijk te doen vervullen in afwachting van de benoeming van een opvolger door de algemene ledenvergadering.

Alle wijzigingen betreffende de samenstelling van het bestuur zullen in het verenigingsregister worden opgenomen, waaronder met name wijzigingen in de vertegenwoordigingsbevoegdheid naar derden.

Het bestuur is verplicht al haar besluiten als bedoeld in artikel 8 van de statuten te archiveren in een (digitaal) journaal.

Het bestuur stelt een bestuursreglement op betreffende de samenstelling en de werkwijze van het bestuur. Het bestuursreglement bevat voorts afspraken betreffende vergaderingen en besluitvorming, alsmede bepalingen inzake onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen.

Het bestuur draagt zorg voor de naleving van Statuten en Reglementen, alsmede de uitvoering van genomen besluiten. Zonodig worden hiertoe nadere richtlijnen opgesteld.

Artikel 7 Commissies

Naast de door de statuten genoemde kascommissie en beroepscommissie kunnen bij bestuursbesluit andere commissies worden benoemd uit hoofde van art 9 lid 3 van de statuten. Daartoe zal het bestuur na overleg met de betreffende commissie reglementen en de wijziging van de reglementen formuleren, welke reglementen bindend zijn voor de commissie.

Iedere door het bestuur benoemde commissie dient binnen het op haar van toepassing zijnde reglement te handelen en verantwoording af te leggen aan het bestuur. Het bestuur of de voorzitter van de betreffende commissie namens het bestuur doet jaarlijks verslag aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 8 Dwingende regels

Het bestuur is bevoegd om dwingende regels voor te schrijven omtrent:

 • Kleding
 • Reservering
 • In acht nemen van de golfregels en etiquette
 • Regels op de baan
 • Alle andere regels die noodzakelijk worden geacht op en rond de baan.

Leden die deze regels niet in acht nemen, kunnen na een schriftelijke waarschuwing van de zijde van het bestuur worden beboet en/of geschorst.

Artikel 9 Wijzigingen

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij gewone meerderheid van de algemene ledenvergadering.

 

Brunssum, 30 juni 2021

 

 

Lid worden?