Beste leden,

Wij zijn een actieve en enthousiaste club, waarmee elke golfer zich kan identificeren en waar iedereen zich thuis voelt. Een club vóór leden, dóór leden, mét leden! 

Ruim 50 commissie- en bestuursleden zijn, geheel vrijwillig, iedere week opnieuw bezig alle activiteiten van de club in goede banen te leiden. Denk bijvoorbeeld aan alle wedstrijden die (voor verschillende doelgroepen) georganiseerd worden. Daarnaast het up-to-date houden van het handicap systeem, de golfregels, de website etc. Vanuit het bestuur worden bovendien contacten onderhouden met o.a. de NGF, de golfschool en de exploitant van de baan. Met z’n allen zorgen wij er voor dat onze leden met veel plezier kunnen genieten van ons favoriete spelletje. Het maakt ook dat onze club aantrekkelijk is voor zowel bestaande als nieuwe leden.

We zijn oprecht trots op al deze vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor onze club. Doorgaans voor een periode van 3 tot 6 jaar. Super dat deze mensen  hun werk met veel enthousiasme doen. Maar, we moeten er ook voor zorgen dat, zodra de termijn verstreken is, er weer nieuwe leden bereid zijn het stokje over te nemen.

Conform statuten moet het bestuur uit een oneven aantal bestaan. Vandaar dat wij al een poosje op zoek zijn naar versterking, zodat we weer in de pas lopen met de statutaire bepalingen. Met ingang van het komend verenigingsjaar wordt bovendien de positie van clubsecretaris vacant. De huidige secretaris heeft aangegeven dat hij het, na vele jaren van intensief commissie- en bestuurswerk, vanaf 2020 wat rustiger aan wil gaan doen.

We kunnen ons voorstellen dat een bestuursfunctie, zeker als je op dat vlak nog geen ervaring hebt, niet meteen iets is waar je aan denkt als lid van onze golfclub. Dat hoeft echter geen probleem te zijn, we hebben binnen het huidige bestuur voldoende ervaren bestuurders, waar je altijd op terug kunt vallen. We zijn immers een team! Mocht je dat graag willen, dan is het mogelijk om bij de NGF een cursus ‘besturen in golf’ te volgen. 

Kortom, ben je een teamplayer, betrokken bij de doelstelling en aard van onze club, heb je goede ideeën, weet je van aanpakken en wil je een steentje wil bijdragen aan de uitvoering en bewaking van het beleid van onze club, dan ben jij precies de versterking die wij zoeken! 

************************************************************************

Secretaris M/V

De rol van secretaris kent vele invalshoeken. Allereerst stuur je het secretariaat aan en ben je, samen met de clubsecretaresse, verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Je bent in staat om in structuren te denken en vervolgens vanuit die structuren te werken. Je beoordeelt of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden en zorgt voor een tijdige beantwoording van post en het verrichten van overige correspondentie. Je verzamelt en ordent relevante informatie in een toegankelijk archief.

Samen met de voorzitter vorm je het DB. Vanuit die positie houd je een algemeen overzicht op de uitvoering van procedurele zaken binnen het bestuur en de vereniging. Daarnaast ben je betrokken bij de opstelling van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening. Je draagt zorg voor ondersteuning van praktische werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied. Naast uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, communiceer je ook gemakkelijk in Duits en Engels.

Bestuursvergaderingen, ALV, voorzittersoverleg en overige relevante overleggen worden door jou georganiseerd en samen met de voorzitter voorbereid. Uiteraard zorg je voor verslaglegging van al deze bijeenkomsten en stuur je verslagen, vergaderstukken en agenda naar betrokkenen. Daarnaast zorg je voor de voortgangsbewaking met betrekking tot de uitvoering van gemaakte afspraken, waarin je dan ook een belangrijke signalerende rol hebt. Tevens ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag.

Verder vertegenwoordig je de belangen van de commissies en koppelt in het bestuur terug wat bij de verschillende commissies speelt. Je bent actief betrokken bij de voorbereiding en bewaking van de uitvoering van beleidsplannen, activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag. Je bent in staat om te delegeren, zonder daarbij je eigen verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.

************************************************************************

Ondersteunend algemeen M/V

De portefeuille Ondersteunend Algemeen biedt praktische en uitvoerende steun aan de verschillende disciplines binnen het bestuur om tot de gewenste resultaten te komen. Je hebt grondige kennis van de gehanteerde automatiseringssystemen. Naast gestructureerd contact met collega bestuursleden heb je regelmatig contact met leden en commissieleden.

Je biedt hulp bij organisatie, voorbereiding en verslaglegging van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergadering, voorzittersoverleg en andere bijeenkomsten en/of events die vanuit het bestuur geïnitieerd worden. Je bent hét aanspreekpunt voor commissies en leden betreffende geautomatiseerde wedstrijdprogrammatuur.

Indien en voor zover deadlines overschreden dreigen te geraken, bied je, bij calamiteiten, ondersteuning aan de overige bestuursleden m.b.t. de uitvoering van hun respectievelijke taken. Zo nodig vervang je de clubsecretaresse bij afwezigheid ten gevolge van ziekte, vakantie etc. Tevens vervang je de clubsecretaris bij diens afwezigheid.

************************************************************************

Langs deze weg willen wij graag een oproep aan jullie doen om (mede) invulling te geven aan bovenstaande bestuursfuncties en enkele uurtjes per week te investeren in het belang van onze club. Spreek ons aan of stuur een mailtje en wij nemen contact met je op.

Henry Albertz, voorzitter

Telefoon: 06-15 46 91 65  /  E-mail: [email protected]