1. Inleiding
  In de ALV van 9 mei jl. is overeengekomen, dat het bestuur met een aantal betrokkenen het Prestatief Golf binnen de GCB over de laatste jaren zal evalueren, om langs deze weg tot een verantwoord beleid voor de toekomst te komen.
  Hiertoe zijn door het bestuur gesprekken gevoerd met de Teco (Riet Kuper, Sebastiaan Dresen, Yorian Volders en Peter Blom), Jeco (Tino Bellemakers), Destination Golf (Kars Gresel) en het gewezen bestuurslid Peter Mathijssen (clustervertegenwoordiger Prestatief Golf binnen bestuur)
  Daarbij zijn 3 thema’s onderwerp van discussie geweest, te weten

  1. Beschikbaarheid van voldoende talentvolle en gemotiveerde spelers, nu en in de toekomst
  2. Organisatie van het Prestatieve Golf binnen de GCB. Taken en verantwoordelijkheden
  3. Financiële middelen.

De nadruk lag vooral op Heren 1 en Dames 1.

 1. Resultaat Evaluatie
  1. Talenten
   1. De instroom vanuit de jeugd is beperkt en zal de komende 5 jaren slechts enkele spelers opleveren
   2. Meerdere spelers uit het huidige Heren 1 team zijn het komende seizoen niet meer beschikbaar. Binnen de club zijn echter voldoende spelers beschikbaar om op tenminste 1ste klasse niveau te spelen.
   3. Mentaliteit, teamspirit en het commitment, zeker naar de club waren niet altijd herkenbaar.
   4. Het aantrekken van tijdelijke (buitenlandse) spelers wordt afgeraden.
  2. Organisatie
   1. Veel van de organisatie rond de 1ste teams is overgelaten aan de team captain, die zich hierdoor overbelast voelde.
   2. Er bestaan door de Teco opgestelde gedragsregels. Naleving moet strenger gecontroleerd worden.
   3. De rol van de golfschool zal nader uitgewerkt moeten worden, waarbij doelstelling en kosten duidelijk gedefinieerd moeten worden. Ook zal regelmatig over de stand van zaken t.a.v. de te bereiken doelstellingen en de kosten gecommuniceerd moeten worden en indien nodig bijgesteld moeten worden. (Klant/leverancier relatie).
   4. De actieve/betrokken rol van de clustervertegenwoordiger vanuit het bestuur is als positief ervaren.
  3. Financiën
   1. Het handhaven op hoofdklasse niveau is een kostbare aangelegenheid, die niet vanuit de clubcontributie gedragen kan worden. Extra inkomsten via sponsoring, en activiteiten als “de club van 100” zijn nodig. Echter zullen deze inspanningen ook door de spelers gewaardeerd moeten worden, wat uit hun medewerking moet blijken. Dit zal nadrukkelijker gedemonstreerd moeten worden.
   2. Zonder sponsorinkomsten zullen de beschikbare financiële middelen significant naar beneden moeten worden bijgesteld.
 • Conclusies, doelstellingen voor de toekomst.
  1. Alle betrokkenen zijn het erover eens, dat het streven naar hoofdklasse voor de GCB in nabije toekomst een niet realistische doelstelling is.
  2. De belangrijkste doelstelling voor het prestatieve golf binnen de GCB zal zijn het bouwen aan teams, waar het plezier, commitment en het enthousiasme belangrijker zijn dan het behalen van het kampioenschap ten koste van alles
   Het streven moet zijn om via het plezier, commitment en het enthousiasme het hoogst haalbare te realiseren, zonder dat dit hoogst haalbare gedefinieerd is.
  3. Het aantrekken van tijdelijke (buitenlandse) spelers voor de 1ste teams zal niet meer plaats vinden.
  4. Deze doelstelling is een duidelijke wijziging van de doelstelling over de laatste jaren zeker t.a.v. de vertegenwoordigende teams, waar het bereiken van het kampioenschap op een zo hoog mogelijk niveau belangrijker was dan het hoe. Hiervoor moest de club alles over hebben.
  5. De beschikbare financiële middelen zijn t.o.v. de laatste jaren duidelijk gelimiteerd. Extra bijdragen uit de financiële reserves van de club zijn uitgesloten.
  6. Nagedacht moet worden hoe we de Jeco kunnen versterken en hoe het aantal jeugdspelers verhoogd kan worden. Op provinciaal en landelijk niveau is dit eveneens een belangrijk aandachtspunt. De samenwerking met de golfschool is hier essentieel
  7. Om het bovenstaande te realiseren zal het komende jaar een overgangsjaar worden. Er zal door de Teco voor de representatieve teams een gedragscode worden opgesteld (aanpassing/verscherping van de bestaande regels), waar iedereen zich aan te houden heeft. Indien spelers niet bereid zijn deze regels te accepteren, of er zich niet aan houden, zullen ze niet worden opgenomen in de teams, ook als dit negatieve consequenties heeft voor het te behalen resultaat.
   De captains zullen hierin, in eerste instantie een belangrijke rol moeten vervullen, waarbij steun vanuit de Teco en indien nodig vanuit het bestuur gegeven zal worden

Namens het bestuur,
F.v.Helmond, secretaris.
10 september 2016

www.golfclubbrunssummerheide.nl             T: 06-23248978
info@golfclubbrunssummerheide.nl              E:fvanhelmond@planet.nl